Posts
 • 📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜


  💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است.


  📒 #نهج_البلاغه #حکمت333

  📜🌹🕊
  📜🌿🌹
  📜📜📜📜
  @skhanzadeh_ir
  فناوری برای بشریت
  📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜 💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است. 📒 #نهج_البلاغه #حکمت333 📜🌹🕊 📜🌿🌹 📜📜📜📜 @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
  0 Comments 0 Shares
 • #حدیث

  امام علی علیه السلام فرمودند :َما أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاِْعْتبَارَ!
  اسباب عبرت، بسيار است ولى عبرت گيرنده كم است.

  نهج البلاغه حکمت ۲۹۷
  شرح و تفسیر این حکمت : https://yjc.ir/00r1uu

  پروفایل و استوری های ناب👇
  📸 https://gap.im/spmazhabi
  #حدیث امام علی علیه السلام فرمودند :َما أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاِْعْتبَارَ! اسباب عبرت، بسيار است ولى عبرت گيرنده كم است. نهج البلاغه حکمت ۲۹۷ شرح و تفسیر این حکمت : https://yjc.ir/00r1uu پروفایل و استوری های ناب👇 📸 https://gap.im/spmazhabi
  2
  0 Comments 1 Shares
 • ✨امام علی(ع)

  دشمن ظالم
  و یاور مظلوم باش...

  نهج البلاغه،نامه47

  @HadisNegari 🎟
  ✨امام علی(ع) دشمن ظالم و یاور مظلوم باش... نهج البلاغه،نامه47 @HadisNegari 🎟
  2
  0 Comments 0 Shares
 • 📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜


  💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است.


  📒 #نهج_البلاغه #حکمت333

  📜🌹🕊
  📜🌿🌹
  📜📜📜📜
  @skhanzadeh_ir
  فناوری برای بشریت
  📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜 💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است. 📒 #نهج_البلاغه #حکمت333 📜🌹🕊 📜🌿🌹 📜📜📜📜 @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
  0 Comments 0 Shares
 • #حدیث

  امام علی علیه السلام فرمودند :َما أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاِْعْتبَارَ!
  اسباب عبرت، بسيار است ولى عبرت گيرنده كم است.

  نهج البلاغه حکمت ۲۹۷
  شرح و تفسیر این حکمت : https://yjc.ir/00r1uu

  پروفایل و استوری های ناب👇
  📸 https://gap.im/spmazhabi
  #حدیث امام علی علیه السلام فرمودند :َما أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاِْعْتبَارَ! اسباب عبرت، بسيار است ولى عبرت گيرنده كم است. نهج البلاغه حکمت ۲۹۷ شرح و تفسیر این حکمت : https://yjc.ir/00r1uu پروفایل و استوری های ناب👇 📸 https://gap.im/spmazhabi
  2
  0 Comments 1 Shares
 • ✨امام علی(ع)

  دشمن ظالم
  و یاور مظلوم باش...

  نهج البلاغه،نامه47

  @HadisNegari 🎟
  ✨امام علی(ع) دشمن ظالم و یاور مظلوم باش... نهج البلاغه،نامه47 @HadisNegari 🎟
  2
  0 Comments 0 Shares

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show