Posts
 • 📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜


  💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است.


  📒 #نهج_البلاغه #حکمت333

  📜🌹🕊
  📜🌿🌹
  📜📜📜📜
  @skhanzadeh_ir
  فناوری برای بشریت
  📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜 💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است. 📒 #نهج_البلاغه #حکمت333 📜🌹🕊 📜🌿🌹 📜📜📜📜 @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
  0 Comments 0 Shares
 • 📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜


  💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است.


  📒 #نهج_البلاغه #حکمت333

  📜🌹🕊
  📜🌿🌹
  📜📜📜📜
  @skhanzadeh_ir
  فناوری برای بشریت
  📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜 💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است. 📒 #نهج_البلاغه #حکمت333 📜🌹🕊 📜🌿🌹 📜📜📜📜 @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
  0 Comments 0 Shares

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show

No results to show