💡 <b>سکوت ستم است</b>

در جامعه ای که درستی و نادرستی در حال رویارویی با یکدیگر هستند، سکوت تنها به دروغ کمک می کند. برای نمونه: در جامعه سرشار از نژاد پرستی، اینکه نژاد پرست نباشید کافی نیست. باید ضد نژاد پرستی گام بردارید. اگر در دستگاهی و سازمانی دزدی و فساد صورت می گیرد اگر خودتان فساد نکنید […]

📰 https://u.subz.ir/OUF

🔹 @skhanzadeh_ir
💡 <b>سکوت ستم است</b> در جامعه ای که درستی و نادرستی در حال رویارویی با یکدیگر هستند، سکوت تنها به دروغ کمک می کند. برای نمونه: در جامعه سرشار از نژاد پرستی، اینکه نژاد پرست نباشید کافی نیست. باید ضد نژاد پرستی گام بردارید. اگر در دستگاهی و سازمانی دزدی و فساد صورت می گیرد اگر خودتان فساد نکنید […] 📰 https://u.subz.ir/OUF 🔹 @skhanzadeh_ir
0 Comments 0 Shares