جرایم می بایست بر مبنای ارزش طلا در روز باشد. نه یک رقم ثابت مانند ۱.۵ میلیون تومان
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE
جرایم می بایست بر مبنای ارزش طلا در روز باشد. نه یک رقم ثابت مانند ۱.۵ میلیون تومان @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت پیوند دعوت به ویراستی: https://virasty.com/r/QuE
0 Comments 0 Shares