اینجور که آمریکا داره فیلتر میکنه فردا هر بچه ایرانی که متولد میشه توی فهرست تحریم هاست. این اسباب بازی رو کی از دست این بچه (آمریکا) میگره؟
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
اینجور که آمریکا داره فیلتر میکنه فردا هر بچه ایرانی که متولد میشه توی فهرست تحریم هاست. این اسباب بازی رو کی از دست این بچه (آمریکا) میگره؟ @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
0 Comments 0 Shares