💡 آمار پیام رسان های ایرانی در یک هفته گذشته از نگاه گردو
سرویس جستجوگر گردو این ویژگی را دارد که شما بتوانید آمار کوئری های یک عبارت طی یک هفته گذشته را مشاهده کنید. برپایه این آمار رتبه پیام رسان های ایرانی به قرار زیر است: رتبه پیام رسان ها برپایه درخواست های دقیق روبیکا با درخواستی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ایتا و بله با درخواستی بین […]
📰 https://zaya.io/53c47

🔹 @skhanzadeh_ir
💡 آمار پیام رسان های ایرانی در یک هفته گذشته از نگاه گردو سرویس جستجوگر گردو این ویژگی را دارد که شما بتوانید آمار کوئری های یک عبارت طی یک هفته گذشته را مشاهده کنید. برپایه این آمار رتبه پیام رسان های ایرانی به قرار زیر است: رتبه پیام رسان ها برپایه درخواست های دقیق روبیکا با درخواستی بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ایتا و بله با درخواستی بین […] 📰 https://zaya.io/53c47 🔹 @skhanzadeh_ir
0 Comments 0 Shares