📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜


💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است.


📒 #نهج_البلاغه #حکمت333

📜🌹🕊
📜🌿🌹
📜📜📜📜
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
📜📜📜📜🌿🌹🌿📜📜📜📜 💠(در توصيف مومن فرمود:) شادی مومن در چهره او، و اندوه وی در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزی فراخ تر، و نفس او از هر چيزی خوارتر است، برتری جویی را زشت، و رياكاری را دشمن می شمارد، اندوه او طولانی، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار پر است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسی درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداری از بنده خوارتر است. 📒 #نهج_البلاغه #حکمت333 📜🌹🕊 📜🌿🌹 📜📜📜📜 @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
0 Comments 0 Shares