هر دو ساخت ايران است
[ناو فوق مدرن شهید سلیمانی و گهواره مرگی به نام پراید]
مشکل از کجاست؟
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
هر دو ساخت ايران است [ناو فوق مدرن شهید سلیمانی و گهواره مرگی به نام پراید] مشکل از کجاست؟ @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
0 Comments 0 Shares