💡 تحریم فیلم عنکبوت مقدس
دفاع از ایران اکنون دفاع از حقیقت ادیان است، بی دین ها، بی باور ها و بسیاری از فرقه های انحرافی در جهت ضربه زدن به ادیان در کوچه پس کوچه های جهان هستند. آنها از هر نگاه و دانش ناقص باورمندان ادیان مختلف در جهت افراطی گری، دوری از دین و یا خنثی سازی […]
📰 https://zaya.io/bcebd

🔹 @skhanzadeh_ir
💡 تحریم فیلم عنکبوت مقدس دفاع از ایران اکنون دفاع از حقیقت ادیان است، بی دین ها، بی باور ها و بسیاری از فرقه های انحرافی در جهت ضربه زدن به ادیان در کوچه پس کوچه های جهان هستند. آنها از هر نگاه و دانش ناقص باورمندان ادیان مختلف در جهت افراطی گری، دوری از دین و یا خنثی سازی […] 📰 https://zaya.io/bcebd 🔹 @skhanzadeh_ir
0 Comments 0 Shares