پایداری و نگهداشت فایل های قدیمی برای بله صد در صدی نیست ولی در این مورد دو فایل را می بینیم که تقریبا برای سه سال پیش است. یک مورد باز شد و مورد دیگر باز نشد
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
پایداری و نگهداشت فایل های قدیمی برای بله صد در صدی نیست ولی در این مورد دو فایل را می بینیم که تقریبا برای سه سال پیش است. یک مورد باز شد و مورد دیگر باز نشد @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
0 Comments 0 Shares