اتفاقی داشتم بررسی میکردم پیام ها رو گفتم ببینم فایل های قدیمی گپ سر جاش هستند یا خیر. در کمال خرسندی و تعجب و تحسین دیدم که بله به عنوان نمونه این فایل بیش از دو سال است که موجود هست و هنوز قابل دریافت می باشد. شاید در برهه ای ایرادی وجود داشت. ولی اگر در زمینه نگهداشت و حفظ داده های و فایل های کاربران بخواهیم گپ را ارزیابی کنیم. بالاترین نمره را می گیرد. حتی در زمانیکه مشکلی برای بخشی از سرور ها پیش آمد علی رقم کم حوصلگی کاربران عجول، تمامی داده ها را متعهدانه بازگرداندند.
@skhanzadeh_ir
فناوری برای بشریت
اتفاقی داشتم بررسی میکردم پیام ها رو گفتم ببینم فایل های قدیمی گپ سر جاش هستند یا خیر. در کمال خرسندی و تعجب و تحسین دیدم که بله به عنوان نمونه این فایل بیش از دو سال است که موجود هست و هنوز قابل دریافت می باشد. شاید در برهه ای ایرادی وجود داشت. ولی اگر در زمینه نگهداشت و حفظ داده های و فایل های کاربران بخواهیم گپ را ارزیابی کنیم. بالاترین نمره را می گیرد. حتی در زمانیکه مشکلی برای بخشی از سرور ها پیش آمد علی رقم کم حوصلگی کاربران عجول، تمامی داده ها را متعهدانه بازگرداندند. @skhanzadeh_ir فناوری برای بشریت
0 Comments 0 Shares